Chinese version

 

法律学

   

本科

法律服务

 

本硕连读硕士学位课程

法律学

 

 

 

政治学

本科

政治学

 

跨学院课程本科政学系/传播学系)

经济学

 

本硕连读硕士学位课程

行政管理

 

国际政治学

 

 

 

传播学

本科

D.A.M.S. 艺术学科,音乐学科,戏剧学科

 

传播学

 

跨学院课程本科(政学系/传播学系)

经济学

 

本硕连读硕士学位课程

企业管理与传播

 

 

 

兽医学

本科

动物保护与动物健康

 

跨学院课程本科(生物科学,兽医学)

生物技术 

 

本硕连读硕士学位课程

兽医学

 

跨学院本硕连读硕士学位课程

生物繁殖技术

 

 

 

生物科学和农业食品技术与环境技术学

本科

食品科学与技术

 

葡萄种植与葡萄酒酿造学

 

跨学院课程本科(生物科学,兽医学)

生物技术

 

本硕连读硕士学位课程

食品科学与技术

 

 
Ultimo aggiornamento: 27-01-2017